Algemene leveringsvoorwaarden Krosse Advies B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van de administratie‐ en belastingdeskundige voor werkzaamheden als aangeduid in artikel 2.
 • Ingeval de opdrachtgever aangemerkt wordt als een rechtspersoon, is degene die namens de opdrachtgever heeft gecontracteerd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 • De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt als administratie‐ en belastingdeskundige voor werkzaamheden als bedoelt in artikel 2.
 • Levering: het geven van advies, het verlenen van bijstand danwel het verrichten van diensten/verrichtingen, zomede alle door of namens opdrachtnemer met betrekking daartoe verrichte arbeid c.q. diensten/verrichtingen, één en ander hierna ook te noemen: De werkzaamheden, die (ondermeer) (kunnen) betreffen het voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemene inzichten dienstig (kunnen) zijn in verband met voorgenoemde werkzaamheden.
 • Opdracht: de in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde ‐inclusief de terzake eventueel nader te bepalen‐ werkzaamheden die door de opdrachtnemer dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2 Strekking

 1. Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.
 2. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele gevolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die ‐gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
 3. Hoewel de opdrachtnemer tracht in aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen, zijn deze aanbiedingen vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden c.q. bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De opdrachtgever aan wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Aanvaarding opdracht

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, danwel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk tot levering aan de opdrachtgever is overgegaan.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Artikel 5 Vertrouwelijke informatie

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijze als geheim zijn te beschouwen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid voor medewerkers

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de in relatie tot de opdracht uitgevoerde handelingen van door hem bezoldigde of gemachtigde medewerkers.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het de opdrachtnemer onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. De opdrachtgever is verplicht om aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken, die nodig zijn voor uitvoering van diens opdracht.

Artikel 8 Tekortkomingen van de opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voorzover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voorzover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.
 3. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 24 maanden (2 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
 4. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

Artikel 9 Tekortkomingen van de opdrachtgever

 1. Voorzover tekortkomingen bij de uitvoering van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheid dat de opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals hiervoor onder artikel 7 aangegeven, niet, of niet tijdig of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is de opdrachtnemer daarvoor geheel niet aansprakelijk.
 2. Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal in dat geval geschieden op kosten van de opdrachtgever.

Artikel 10 Beëindiging opdracht door opdrachtgever

 1. Een opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist.
 2. Opzegging dient per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging te geschieden.
 3. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode van in ieder geval 1 maand, in acht genomen, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
 4. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever, diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen. Een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon die de opdracht gaf, wordt geacht beëindiging van de gegeven opdracht met zich te brengen. Verlies van rechtspersoonlijkheid van het lichaam dat de opdracht gaf wordt beschouwd als beëindiging van de gegeven opdracht.

Artikel 11 Beëindiging/ontbinding/opschorting opdracht door opdrachtnemer

Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de opdrachtnemer verleende ontbindings‐ of opschortingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, niet tijdig de toegezonden declaraties betaalt, zijn faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd door een derde, getroffen wordt door beslag op een of al zijn goederen, zijn eventuele onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een derde overdraagt, het recht om:
 • a. Vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan opdrachtnemer en/of zekerheidstelling voor betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten), één en ander met inachtneming van artikel 19;
 • b. De levering als in deze voorwaarden bedoeld op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtnemer om gelijktijdig of later zekerheidstelling als onder sub a bedoeld te vorderen, nadat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen, waaronder begrepen de uit het onder a. van dit artikel bepaalde voortvloeiende, zal hebben voldaan, staat aan opdrachtnemer in ieder geval als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de alsdan in zijn onderneming bestaande mogelijkheden voor verdere dienstverlening, kan worden beschouwd als redelijkerwijs noodzakelijk zijnde termijn;
 • c. De desbetreffende overeenkomst geheel of voorzover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten door verzending aan opdrachtgever van de aldus luidende schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, één en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

Artikel 12 Uitoefening rechten

Tot uitoefening van de in artikel 11 genoemde rechten zal eerst worden overgegaan nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever een termijn van drie dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de opdrachtgever daarmee alsnog in gebreke blijft. Behalve indien gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan opdrachtnemer te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

Artikel 13 Aanlevering, levertijd en levering

 1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
 2. Indien de opdrachtgever, van wie de opdrachtnemer afhankelijk is voor een juiste wijze van aanleveren van boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft deze boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig, niet goed, onvoldoende of onvolledig ter beschikking van de opdrachtnemer stelt, is de opdrachtnemer bevoegd zijn activiteiten op te schorten. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever om nadere informatie te vragen, indien opdrachtgever langer dan vier weken in gebreke blijft met aanlevering van de hierboven genoemde bescheiden. Zolang opdrachtnemer zijn activiteiten opschort tengevolge van geen c.q. niet tijdige, niet juiste of onvoldoende levering door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhogingen of hoe ook genaamd.

Artikel 14 Overmacht

 1. In geval van staking, brand, diefstal, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van enige overheid, epidemieën, verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, waterschade, oorlog, mobilisatie en alle overige omstandigheden die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn te zijner keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voorzover deze door een belemmering wordt getroffen als in de volgende zin bedoeld, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging. De bevoegdheid van opdrachtnemer tot ontbinding ontstaat eerst indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd.
 2. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht, als in voorgaand lid bedoeld, voordoet. Alsdan en evenzo heeft ook opdrachtgever het recht de overeenkomst, indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging, mits deze kennisgeving van ontbinding door opdrachtnemer ontvangen wordt voor beëindiging van de overmachtsituatie. Bij beëindiging van de overmachtsituatie zal opdrachtnemer opdrachtgever terstond informeren. Na de datum van melding van beëindiging van de overmachtsituatie ontvangen kennisgevingen inhoudende ontbinding van de zijde van de opdrachtgever worden geacht niet te zijn verzonden. Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn de opdracht verder uit te voeren en zal hiervan de opdrachtgever op de hoogte brengen.
 3. Door ontbinding als in het vorige lid bedoeld zal de gehele overeenkomst ontbonden zijn vanaf de datum van ontbinding. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van ingevolge artikel 19 verschuldigde bedragen, alsmede tot betaling van de kosten als door opdrachtnemer gemaakt tussen diens laatste declaratie en de datum van ontbinding. Op deze ontbinding zijn de artikelen 6:261 tot en met 6:278 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Opdrachtgever zal naar aanleiding van de ontbinding geen recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer kunnen doen gelden.
 4. Ingeval van een hierboven beschreven overmachtsituatie bij opdrachtnemer, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele voortvloeiende schade veroorzaakt door verdwijning c.q. vernietiging van stukken en bescheiden van derden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever in bewaring heeft.

Artikel 15 Referentierecht

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken, als in het tweede lid van dit artikel genoemd, op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade door opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
 2. Onder in lid 1 bedoelde zaken zijn in ieder geval begrepen stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens en computerschijven (diskettes) die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld en/of samengesteld door opdrachtnemer, bestemd om aan opdrachtgever te worden afgegeven in het kader van de levering.
 3. Opdrachtnemer zal ten aanzien van het in de vorige leden bedoelde referentierecht de nodige maatregelen treffen, teneinde te voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin door uitoefening van zijn rechten aan de opdrachtgever onherstelbare schade wordt toegebracht. Tot zodanige omstandigheden worden onder meer niet gerekend de belemmeringen tot verdere be‐ of verwerking van de in lid 2 bedoelde zaken.
 4. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verplicht, indien de door opdrachtnemer ontvangen zaken nodig zijn in het kader van procedures waarin termijnen kunnen verstrijken of omstandigheden kunnen optreden waardoor onherstelbare schade aan opdrachtgever wordt toegebracht, de voor het voeren van de procedure en/of voorkomen van onherstelbare schade relevante afschriften en fotokopieën van de aan de opdrachtnemer aangeleverde zaken onder zich te houden, zodat opdrachtnemer ter zake van het verstrijken van bedoelde termijnen of het toebrengen van bedoelde schade nimmer aansprakelijk zal kunnen worden gehouden.

Artikel 16 Algemene bepalingen van financiële aard

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar of andere variabelen.
 2. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
 3. In het geval geen vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
 4. Het honorarium wordt in het algemeen bepaald door:
 • het (financiële) belang van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden;
 • de autoriteit en ervaring van de persoon die de werkzaamheden verricht;
 • de omvang van de gevorderde arbeid;
 • de verschuldigde vergoeding van reis‐ en verblijfskosten, tenzij anders overeengekomen;
 • verschotten.

Artikel 17 Declaratie

 1. Tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders overeenkomen, dient de declaratie door opdrachtnemer tenminste per kwartaal ingediend te worden.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

Artikel 19 Betaling

 1. De declaratie dient betaald te worden binnen veertien dagen nadat deze bij de opdrachtgever is ingediend.
 2. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met de ECB‐rente, te berekenen met gang van veertien dagen na het indienen van de declaratie.
 3. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten ‐zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke‐ die door de opdrachtnemer ter inning van zijn declaratie worden gemaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin de opdrachtnemer voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van € 150,= vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten werkelijk heeft gemaakt.
 4. Indien opdrachtnemer voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst vermoedt of gerede aanwijzingen verkrijgt aangaande een vermindering van de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd iedere levering op te schorten totdat opdrachtgever ter zake van de overeengekomen betalingsverplichtingen, zowel ter zake van de reeds verschenen termijnen als ter zake van de termijnen die zullen verschijnen naar aanleiding van nog uit te voeren werkzaamheden, een genoegzaam voorschot heeft betaald, dan wel zekerheid heeft gesteld als in het bancair verkeer gebruikelijk en genoegzaam geoordeeld, zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie ten bedrage van zowel verschuldigde kosten als nog te verwachten kosten.
 5. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen na datum van dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van poststempel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
 6. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtnemer, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtgever openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van de opdrachtnemer.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.krosseadvies.nl.
 2. Van toepassing is steeds de laatst vermelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
© Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing