Archives


Zoek in onze kennisbank:
Dec
16
2014

Belasting minimaliseren

Belasting minimaliseren De te betalen belasting kan in hoofdlijnen op 2 manieren beïnvloed worden. Door het verhogen van de kosten, waardoor de winst verlaagd wordt, of door het direct verlagen van het (belastbaar) inkomen. Alle aanvullende fiscale regelingen zijn ofwel kosten verhogend ofwel belastbaar inkomen verlagend. Hieronder worden een aantal fiscale regelingen behandeld. Er zijn […]

Dec
16
2014

Fiscale middelingsregeling

Fiscale middelingsregeling Middelen houdt in dat u de inkomsten uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar optelt en moet delen door drie. De uitkomst van deze rekensom is vanzelfsprekend het gemiddelde inkomen van de desbetreffende jaren. Het idee achter middelen is dat pieken en dalen van het inkomen worden uitgesmeerd over meerdere […]

Dec
1
2014

Aanzegtermijn tijdelijk contract

Aanzegtermijn voor tijdelijke arbeidscontracten Wanneer een medewerker een tijdelijk contract heeft voor een half jaar of langer, gelden voor opzeggen van dat contract binnenkort nieuwe regels. Die nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2015. Inhoud nieuwe regel Werkgevers moeten, uiterlijk één maand voor de verloopdatum van het tijdelijke arbeidscontract, schriftelijk laten weten of zij wél […]

Nov
24
2014

Flexibele huur oplossing leegstand winkelpanden?

Kan de leegstand van winkelpanden in het centrum van Tilburg op korte termijn opgelost worden? Het antwoord is ja!  Opiniestuk Daan Krosse en Hans Krosse van Krosseadviesgroep. (Publicatie Brabants Dagblad 22-11-2014) De laatste tijd wordt er weer veel geschreven over de winkelleegstand in de binnenstad van Tilburg. Het meest recent is een bijdrage van de […]

Nov
17
2014

Wijzigingen regels pensioen per 1 januari 2015

De veranderingen betreffende het pensioen in een notendop Als gevolg van de aanpassingen van het zogenaamde “Witteveen-kader”, wijzigen per 1 januari 2015 de regels omtrent het pensioen. De veranderingen worden hieronder beschreven. Verlaging pensioenopbouw Wanneer u deelneemt aan pensioenopbouw via uw werkgever, wordt de jaarlijkse opbouw van dit pensioen beperkt. De gevolgen van de beperkingen […]

Nov
11
2014

Wettelijke rente bedrijven en overheid

Wat is wettelijke rente (algemene voorwaarden)? Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom. Wanneer een klant van u dus te laat zijn rekening betaalt, kunt u bovenop dat bedrag een rente berekenen. Verschil in wettelijke rente: wie […]

Nov
11
2014

Wettelijke rente consumenten

Wat is wettelijke rente (algemene voorwaarden)? Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een rekening. Wanneer een klant van u dus te laat zijn rekening betaalt, kunt u bovenop dat bedrag een rente berekenen. Verschil in wettelijke rente: wie […]

Nov
10
2014

Opstellen algemene voorwaarden

Opstellen Algemene voorwaarden Iedereen heeft er wel eens van gehoord, de kleine lettertjes. Deze kleine letters zijn ook voor u van groot belang. Heeft u al algemene voorwaarden opgesteld? Dat is dan een goede zaak, maar hoe lang is het geleden dat u er naar heeft gekeken? Wetgeving kan inmiddels al weer zijn veranderd of […]

Nov
4
2014

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De wet heeft een aantal categorieën algemene voorwaarden als (vermoedelijk) onredelijk bezwarend aangemerkt. Dit zijn de zogeheten grijze en zwarte lijsten. De zwarte lijst bevat bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn. De grijze lijst bevat bepalingen die meestal onredelijk bezwarend zijn. Dwingend bij consumentenovereenkomsten Let op: de grijze en zwarte lijst zijn dwingend […]

Nov
4
2014

De algemene voorwaarden, de zwarte lijst

Algemene voorwaarden, de zwarte lijst Voorwaarden die op de zogeheten zwarte lijst staan, zijn per definitie vernietigbaar. Dus ook wanneer de gebruiker en de wederpartij afspreken dat zij beiden die voorwaarden geheel redelijk vinden (art. 6:236 BW). Hieronder volgen de voorwaarden die op de zwarte lijst staan. De letters bij de kopjes verwijzen naar de […]

Nov
4
2014

Algemene voorwaarden, de grijze lijst

Algemene voorwaarden, de grijze lijst Algemene voorwaarden die op de zogeheten grijze lijst staan, zijn niet zo erg als die op de bovenstaande zwarte lijst. De wet zegt dat ze “worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn” (art. 6:237 BW). De gebruiker zal dus een goed verhaal moeten hebben waarom dat in dit geval niet zo […]

Oct
27
2014

Factuur maken

Wanneer moet je factureren? Als ondernemer bent u niet altijd verplicht om te factureren, wanneer dit wel het geval is dan moet er worden voldaan aan een bepaald aantal eisen. U bent verplicht te factureren wanneer er: Goederen en/of diensten worden geleverd aan andere ondernemers of rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen Goederen aan particulieren worden […]

Oct
14
2014

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling: oude regeling De werkkostenregeling (WKR) is in 2011 ingevoerd met als reden de werkgever de mogelijkheid te bieden om zijn werknemers onbelaste vergoedingen te geven, zoals maaltijden, kerstpakketten of een fiets. Onbelaste vergoedingen mogen worden verstrekt zolang het totaalbedrag onder 1,5% van de loonkosten blijft. Dit wordt de “vrije ruimte” genoemd. Wanneer er boven […]

Oct
7
2014

Productschappen en bedrijfschappen verdwijnen

Product- en bedrijfschappen opgeheven Productschappen en bedrijfschappen worden opgeheven. U hoeft de verplichte bijdrage niet meer te betalen. De medebewindstaken en publieke taken op het gebied van plant- en diergezondheid, voedselveiligheid en gezondheid en dierenwelzijn worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur […]

Sep
24
2014

Verkapt dienstverband voorkomen

Geen dienstverband Als zzp’er of freelancer voert u werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers, op basis van een commerciële overeenkomst. U werkt in opdracht, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dat laatste is heel belangrijk. Als u zelfstandig ondernemer bent, hoeft een opdrachtgever namelijk geen loonbelasting en premies voor u af te dragen. Voorkom […]

Sep
22
2014

DGA salaris gebruikelijk loon 2015

DGA salaris gebruikelijk loon: de huidige situatie Bent u werknemer in een bedrijf  waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor u. De gebruikelijkloonregeling houdt […]

Aug
21
2014

Pensioenregeling voor zzp’ers

Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): U kunt vrijwillig in- en uitstappen. U bepaalt zelf hoeveel u periodiek inlegt. Omdat uw inkomen kan wisselen, mag u flexibel inleggen. De uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u het inkomen uit uw vrijwillig opgebouwd pensioen eerder opnemen. […]

Sep
20
2013

Borgstelling MKB-kredieten verruimd

De borgstelling MKB-kredieten wordt op korte termijn en uiterlijk voor 31 december verruimd. Dit houdt in dat bestaande bedrijven die voor een bedrag van maximaal 200.000,-  euro bij de bank een lening afsluiten, de overheid haar borgstelling verhoogd van 45% naar 67,5%. Voor starters geldt een maximumbedrag van 266.667,- euro. Het maximumbedrag waarvoor de overheid […]

Sep
12
2013

Auto van de zaak

Voor medewerkers die voor hun werkzaamheden een auto (van de zaak) nodig hebben, bestaan in feite zijn er twee mogelijkheden. Beide mogelijkheden kennen verschillende opties. De constructie die u kiest is van invloed op uw fiscale winst, btw-aftrek en de kosten die u heeft aan het gebruik van een auto voor de zaak. Onderstaand schema […]

Jul
16
2013

Gebruikelijkloonregeling 2013

Voor personen die werken en een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie hebben, geldt de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling voorkomt dat een directeur- grootaandeelhouder zichzelf een te laag of geen salaris toekent. Salaris valt namelijk onder box 1 (inkomen uit werk en woning) en wordt zwaarder belast dan inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Aanmerkelijkbelanghouder […]

Jul
9
2013

ZZP`ers in problemen door omzetting Bbz-uitkering in ‘bijstand om niet’

Inkomsten van zelfstandigen, waaronder zzp’ers, hebben veelal een wisselend karakter. De uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt dan ook in eerste instantie als een lening verstrekt en op jaarbasis verrekend. Na afloop van het jaar waarin de lening is verstrekt wordt op basis van de jaarrekening de uitkering definitief […]

Jul
3
2013

Vergoeding voor inschrijven Handelsregister

Vanaf 1 januari 2014, zo is de planning, moeten startende ondernemers een inschrijfvergoeding betalen wanneer zij zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De hoogte van deze vergoeding zal rond de €50,- liggen.

Jul
3
2013

In 2014 SBR nog belangrijker voor ondernemers

Standard Business Reporting (SBR) wordt dit jaar reeds door ondernemers en intermediairs gebruikt om eenvoudig financiële gegevens bij de overheid en banken aan te kunnen leveren. 2013 Sinds 1 januari 2013 is SBR de enige methode om met aangifte- of administratiesoftware voor uw cliënten de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan de Belastingdienst aan te leveren. […]

Jul
2
2013

Tijdelijke willekeurige afschrijving

Om ondernemers meer de ruimte te geven om te investeren heeft het kabinet de regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving in het leven geroepen. Willekeurige afschrijving Willekeurig afschrijven betekent dat een ondernemer het eerste jaar zelf bepaalt hoeveel van de investering wordt afgetrokken van de belasting. Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van […]

Apr
29
2013

Bedrag microkrediet gaat omhoog

Het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie Qredits zal worden verhoogd van 50.000 naar 150.000 euro. Het is nog steeds onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren maar dat het kredietplafond wordt verhoogd staat vast. Qredits Al sinds 2009 verstrekt Qredits microkredieten aan kleine en startende ondernemers. Qredits is een stichting zonder winstoogmerk en een samenwerkingsverband tussen onder meer […]

Feb
7
2013

Krosse Advies start De Ambachtschool 2.0

Krosse Advies start De Ambachtschool 2.0 – De ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen volgen elkaar in hoog tempo op. Met de komst van de Participatiewet wordt duidelijk binnen welke wettelijke kaders arbeidsmarktbeleid de komende jaren invulling zal moeten krijgen. Krosse Advies heeft gedurende de afgelopen 2 jaar intensief gesproken met professionals uit bedrijfsleven […]

Jan
23
2013

Invoering IBAN als rekeningnummer

Voor alle binnen- en buitenlandse eurobetalingen maakt u straks gebruik van IBAN (International Bank Account Number). Ook maakt u gebruik van de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Waar moet u rekening mee houden? Invoering van het nieuwe rekeningnummer heeft gevolgen voor uw administratie, systemen en software. U kunt zich nu al voorbereiden. Wat voor u […]

Jan
23
2013

Minder eisen voor het starten van een BV per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 gelden er minder eisen voor de oprichting van een BV. Onderandere het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn afgeschaft. Wat is er precies veranderd 1. Er is bij de oprichting van een BV geen minimumkapitaal van €18.000 meer nodig.  € 0,01 is nu voldoende. […]

Jan
23
2013

Nieuwe vorm bestuur en toezicht NV en BV

Het toezicht op het bestuur van een NV en BV wordt meestal geregeld in de vorm van een raad van commissarissen. Deze raad bestaat dan naast het bestuur (dualistisch model). Nu is het mogelijk om het toezicht te regelen binnen het bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Hiermee wordt het nieuwe bestuursmodel van de one-tier […]

Jan
23
2013

Betalingstermijn van een factuur wordt wettelijk vastgelegd

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn van een factuur niet onredelijk mag zijn. Betalingstermijn van een factuur bij Business-to-business (B2B) – Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. – In de […]

Jan
3
2013

U wilt een bedrijf starten? Deze zaken dient u dan te regelen:

U heeft een goed bedrijfsidee maar weet niet hoe u ervoor zorgt dat dit idee ook werkelijkheid wordt? Het starten van een bedrijf is een traject waarin een drietal stappen erg belangrijk zijn. In dit artikel vindt u de deze stappen om zodoende uw onderneming succesvol te laten starten. Stap 1 Allereerst dient u uw […]

Jan
3
2013

Betaal- en aangiftedata omzetbelasting 2013

Als ondernemer betaalt u omzetbelasting (BTW). Elke maand, kwartaal of jaar dient u hier aangifte van te doen bij de Belastingdienst. Voor deze aangifte gelden strikte regels wat betreft de aangiftedata. Hieronder vind u een overzicht van de betaaldata voor 2013 per tijdvak. Op deze manier bent u nooit te laat met de aangifte en […]

Dec
30
2012

Startersregeling in de WW wordt makkelijker

De startersregeling in de werkloosheidswet (WW) wordt eenvoudiger. In plaats van inkomstenverrekening achteraf, wordt uw WW-uitkering tijdens de startperiode van 26 weken gekort met een vaste korting van 29%. U behoudt het recht op uw WW-uitkering, maar ontvangt een WW-uitkering die 29% lager is. Deze wijziging is voor alle starters met een WW-uitkering en zal […]

Dec
10
2012

Belastingaangifte wijzigen wordt makkelijker

U krijgt een eigen berichtenbox waarmee u met de Belastingdienst communiceert. Via deze elektronische brievenbus kunt u wijzigingen op uw belastingaanslag makkelijker doorgeven. U kunt straks tot anderhalf jaar na de belastingaangifte via uw persoonlijke pagina de aanslag herzien. Aanvullingen of kleine wijzigingen hoeven dan niet meer als bezwaar behandeld te worden.

Dec
10
2012

Stichtingen krijgen publicatieplicht balans en staat van baten en lasten

Het bestuur van een stichting wordt verplicht de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast moet het bestuur ontvangen giften vermelden. Ook moet het bestuur de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen. Het bestuur van een stichting is […]

Dec
10
2012

Jaarlijkse bijdrage KvK verdwijnt

Wat verandert er? U betaalt geen jaarlijkse bijdrage meer aan de Kamer van Koophandel. Hieronder behoren de bedrijven die staan ingeschreven in het Handelsregister. De heffing verdwijnt per 1 januari 2013.

Nov
20
2012

Mkb-winstvrijstelling gaat omhoog

Wat verandert er? De mkb-winstvrijstelling gaat omhoog van 12% naar 14%. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van uw winst, na toepassing van de ondernemersaftrek. Voor wie? Alle bedrijven Wanneer? De mkb-winstvrijstelling gaat omhoog per 1 januari 2013. (bron)

© Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing