De algemene voorwaarden, de zwarte lijst

Nov
4
2014
De algemene voorwaarden, de zwarte lijst

Algemene voorwaarden, de zwarte lijst

Voorwaarden die op de zogeheten zwarte lijst staan, zijn per definitie vernietigbaar. Dus ook wanneer de gebruiker en de wederpartij afspreken dat zij beiden die voorwaarden geheel redelijk vinden (art. 6:236 BW).

Hieronder volgen de voorwaarden die op de zwarte lijst staan. De letters bij de kopjes verwijzen naar de plaats in het wetboek. Het beding met de letter ‘C’ is dus artikel 6:236 sub c BW. De eerste alinea weergeeft de wettekst en de tweede alinea geeft een kort, bondige en bovendien begrijpelijke uitleg.

Opeisen prestatie van gebruiker

Onredelijk bezwarend is een beding dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen.

De gebruiker kan zijn verplichtingen dus niet ontlopen.

Ontbinding door wederpartij

Onredelijk bezwarend is een beding dat de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding, zoals deze in afdeling 5 van titel 5 [betreffende wederkerige overeenkomsten] is geregeld, uitsluit of beperkt.

Zo kan de wederpartij b.v. niet worden verplicht om te betalen terwijl de gebruiker weigert te leveren of niet kan leveren (zie art. 6:262 BW).

Opschorting door wederpartij

Onredelijk bezwarend is een beding dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent dan hem volgens de wet toekomt.

Zo mag de klant wachten met betalen als het product op zich laat wachten, en de algemene voorwaarden kunnen dat niet verbieden.

Tekortschieten

Onredelijk bezwarend is een beding dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen is te kort geschoten aan hem zelf overlaat, of dat de uitoefening van de rechten die de wederpartij ter zake van een zodanige tekortkoming volgens de wet toekomen, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat deze eerst een derde in rechte heeft aangesproken.

De gebruiker kan niet eenzijdig beslissen of hij zich netjes aan de overeenkomst houdt, en hij mag ook niet de wederpartij belemmeren door eerst te eisen dat hij b.v. de fabriek in China aansprakelijk stelt alvorens de winkel te benaderen.

 Overdracht van plichten

Onredelijk bezwarend is een beding krachtens hetwelk de wederpartij aan de gebruiker bij voorbaat toestemming verleent zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op een der in afdeling 3 van titel 2 [dit regelt overdragen van vorderingen en schulden] bedoelde wijzen op een derde te doen overgaan, tenzij de wederpartij te allen tijde de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden, of de gebruiker jegens de wederpartij aansprakelijk is voor de nakoming door de derde, of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.

De wederpartij hoeft niet automatisch akkoord te gaan als de gebruiker zijn plichten op een derde wil overdragen, bijvoorbeeld dat vanaf nu de service door een ander bedrijf verricht zal worden. Dit geldt alleen als de wederpartij op dat moment onder de overeenkomst uit kan, als de gebruiker de aansprakelijke partij blijft of wanneer het hele bedrijf van de gebruiker verkocht wordt.

Bevoegdheden richting derden

Onredelijk bezwarend is een beding dat voor het geval uit de overeenkomst voor de gebruiker voortvloeiende rechten op een derde overgaan, ertoe strekt bevoegdheden of verweermiddelen die de wederpartij volgens de wet jegens die derde zou kunnen doen gelden, uit te sluiten of te beperken.

De algemene voorwaarden mogen niet zomaar zeggen wat de klant richting een derde die de boel overneemt wel of niet mag.

Verjaringstermijn minder dan één jaar

Onredelijk bezwarend is een beding dat een wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de wederpartij enig recht moet geldend maken, tot een verjarings- onderscheidenlijk vervaltermijn van minder dan een jaar verkort.

Om claims in te dienen heeft de klant dus altijd minstens één jaar.

Schade aan derden

Onredelijk bezwarend is een beding dat voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de gebruiker of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, de wederpartij verplicht deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in haar verhouding tot de gebruiker voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn.

De gebruiker mag dus de wederpartij niet zomaar laten opdraaien voor schade die hij zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld als bij het bezorgen van een nieuw bankstel de bezorger tegen de auto van de buren aanrijdt.

Ontbinding binnen drie maanden

Onredelijk bezwarend is een beding dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Een prijsverhoging binnen drie maanden is onredelijk snel, tenzij de klant bij zo’n snelle verhoging onder het contract uit kan.

Stilzwijgende verlenging

Onredelijk bezwarend is een beding dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing van meer dan een jaar.

Stilzwijgende verlenging mag wel, maar hooguit voor een periode van één jaar. Dit geldt voor overeenkomsten waarbij producten worden geleverd (bijvoorbeeld een tijdschriftabonnement), maar ook voor dienstverlening (bijvoorbeeld een Gsm-abonnement).

Levering van bewijs

Onredelijk bezwarend is een beding dat de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs te leveren uitsluit of beperkt, of dat de uit de wet voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadelen van de wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een verklaring van haar bevat omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie, hetzij doordat het haar belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker aan hem kan worden toegerekend.

De gebruiker mag niet zomaar de bewijslast omkeren of regels stellen over bewijslast die de wederpartij te zeer beperken.

Vormvereisten voor mededelingen

Onredelijk bezwarend is een beding dat ten nadele van de wederpartij afwijkt van artikel 37 van Boek 3 [dat regelt hoe een mededeling of verklaring juridisch bindend gedaan kan worden], tenzij het betrekking heeft op de vorm van door de wederpartij af te leggen verklaringen of bepaalt dat de gebruiker het hem door de wederpartij opgegeven adres als zodanig mag blijven beschouwen totdat hem een nieuw adres is meegedeeld.

De gebruiker kan dus niet eisen dat alleen per aangetekende brief wordt gecorrespondeerd, maar hij mag wel eisen dat claims schriftelijk moeten, en dat hij geïnformeerd moet worden over verhuismededelingen van de klant.

Kiezen van woonplaats

Waarbij een wederpartij die bij het aangaan van de overeenkomst werkelijke woonplaats in een gemeente in Nederland heeft, woonplaats kiest anders dan voor het geval zij te eniger tijd geen bekende werkelijke woonplaats in die gemeente zal hebben, tenzij de overeenkomst betrekking heeft op een registergoed en woonplaats ten kantore van een notaris wordt gekozen.

Hiermee wordt voorkomen dat de wederpartij naar een rechtbank moet aan de andere kant van het land om zijn gelijk te halen – de enige uitzondering is het kopen van huizen en dergelijke.

Beslechting van een geschil

Onredelijk bezwarend is een beding dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan hetzij de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn, hetzij een of meer arbiters, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

De gebruiker mag de wederpartij niet verplichten om af te zien van de gang naar de rechter.


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing