Algemene voorwaarden, de grijze lijst

Nov
4
2014
Algemene voorwaarden, de grijze lijst

Algemene voorwaarden, de grijze lijst

Algemene voorwaarden die op de zogeheten grijze lijst staan, zijn niet zo erg als die op de bovenstaande zwarte lijst. De wet zegt dat ze “worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn” (art. 6:237 BW). De gebruiker zal dus een goed verhaal moeten hebben waarom dat in dit geval niet zo is.

Hieronder staan de bedingen die op de grijze lijst staan. De letters bij de kopjes verwijzen naar de plaats in het wetboek. Het beding met de letter ‘C’ is dus artikel 6:237 sub c BW.

Lange termijn om te reageren

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de gebruiker een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn geeft om op een aanbod of een andere verklaring van de wederpartij te reageren.

Het onredelijke zit hem dan in het “ongebruikelijk lange” of “onvoldoende bepaalde”. Kan de wederpartij aantonen dat de termijn echt zo lang moet zijn, of niet anders omschreven kan worden, dan is de bepaling in orde.

Beperken inhoud overeenkomst

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten.

De gebruiker mag niet zomaar onder zijn verplichtingen uitkomen via de algemene voorwaarden, tenzij daar een goede reden voor is.

Wezenlijk veranderen overeenkomst

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Het is niet zomaar toegestaan om de inhoud van de overeenkomst wezenlijk te veranderen, tenzij de wederpartij dan van de overeenkomst af kan, of er een goede reden is waarom de gebruiker de overeenkomst dusdanig aan mag passen.

Ontbinden overeenkomst door gebruiker

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de gebruiker van zijn gebondenheid aan de overeenkomst bevrijdt of hem de bevoegdheid daartoe geeft anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd.

De gebruiker mag de overeenkomst niet zomaar opzeggen, daar moet een goede reden voor zijn.

Lange termijn voor nakoming door gebruiker

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming geeft.

Het onredelijke zit hem natuurlijk in dat “ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde”. De gebruiker zal moeten aantonen dat de termijn in dit geval acceptabel is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

De gebruiker kan dus niet volstaan met “Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook”, maar zal moeten uitleggen waarom hij dat niet redelijkerwijs kan aanvaarden. Het hangt dus van het geval af of zo’n uitsluiting mag.

Onderling verrekenen van schulden

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot verrekening uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot verrekening verleent dan hem volgens de wet toekomt.

De wet bevat bepaalde regels over het onderling verrekenen van schulden, daar mag niet zomaar van afgeweken worden in het nadeel van de wederpartij.

Verval van rechten voor wederpartij

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij, nalaten daaronder begrepen, verval stelt van haar toekomende rechten of van de bevoegdheid bepaalde verweren te voeren, behoudens voor zover deze gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigen.

Als de wederpartij zich niet aan de overeenkomst houdt, mag dat niet zomaar betekenen dat hij zijn wettelijke rechten kwijt is of geen claims meer mag indien. Daar moet een goede reden voor zijn.

Boeteclausule bij opzeggen

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst.

Een boeteclausule bij opzeggen is dus vaak onredelijk bezwarend. Zo’n clausule mag wel als de wederpartij niet (of niet genoeg) betaald heeft, of wanneer het gaat om een redelijke vergoeding van kosten of gemiste inkomsten voor de gebruiker. Denk aan de boete bij voortijdig aflossen van een hypotheek.

Extra overeenkomsten met derden

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of met een derde, tenzij dit, mede gelet op het verband van die overeenkomst met de in dit artikel bedoelde overeenkomst, redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd.

De wederpartij kan niet zomaar gedwongen worden extra contracten te sluiten, bijvoorbeeld door verplicht te worden het onderhoud door een bepaalde partij te laten uitvoeren. Daar moet een goede reden voor zijn.

Overeenkomsten langer dan een jaar

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat voor een overeenkomst [tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen] een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst telkens na een jaar op te zeggen.

Eerder (de zwarte lijst onder j) was al bepaald dat een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van meer dan een jaar per definitie onredelijk bezwarend is. Een dergelijke overeenkomst die meer dan een jaar duurt, mag wel wanneer de wederpartij elk jaar mag opzeggen.

Opzegtermijn van meer dan drie maanden

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan drie maanden of langer dan de termijn waarop de gebruiker de overeenkomst kan opzeggen.

Een opzegtermijn van meer dan drie maanden is dus alleen bij uitzondering acceptabel.

Verklaringen in de vorm van akten

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm dan het vereiste van een onderhandse akte stelt.

De gebruiker mag dus niet zomaar eisen dat de wederpartij al zijn verklaringen in een notariële akte moet laten vastleggen of alleen bewijs in de vorm van een proces-verbaal kan overleggen. Onder omstandigheden is dit wel te rechtvaardigen. Een verzekeraar mag wel een proces-verbaal eisen als de verzekerde claimt dat er iets gestolen of vernield is. En bij de verkoop van een huis is een notariële akte wettelijk verplicht.

Het gaat hier niet om de eis om een aangetekende brief te sturen (bijvoorbeeld om op te zeggen). Een dergelijke brief is een onderhandse akte en mag dus.

Onherroepelijke volmachten

Vermoedelijk onredelijk bezwarend is een beding dat bepaalt dat een door de wederpartij verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed.

Soms moet de wederpartij een volmacht afgeven aan de gebruiker, bijvoorbeeld bij het inhuren van een advocaat. Een dergelijke volmacht eindigt normaal bij het overlijden of de onder curatele stelling van de wederpartij. Dat kan niet zomaar bij algemene voorwaarden worden veranderd.


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing