Werkkostenregeling 2015

Oct
14
2014
Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling: oude regeling

De werkkostenregeling (WKR) is in 2011 ingevoerd met als reden de werkgever de mogelijkheid te bieden om zijn werknemers onbelaste vergoedingen te geven, zoals maaltijden, kerstpakketten of een fiets. Onbelaste vergoedingen mogen worden verstrekt zolang het totaalbedrag onder 1,5% van de loonkosten blijft. Dit wordt de “vrije ruimte” genoemd. Wanneer er boven deze grens wordt vergoed, dient er over dit extra bedrag 80% belasting betaald te worden.

Binnen de WKR is er voor een aantal vergoedingen een gerichte vrijstelling opgenomen, die niet ten koste van de vrije ruimte gaat. Naast deze vrijstellingen is er ook aantal nihilwaarderingen in de regeling opgenomen. Ook met deze nihilwaardering wordt voorkomen dat de verstrekking voor een aantal voorzieningen op de werkplek ten koste gaat van de vrije ruimte.

Momenteel kan er door de onderneming worden gekozen tussen de hierboven genoemde werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen vergoedingen die volledig, deels of onder bijzondere voorwaarden zijn vrijgesteld. Gezien het feit dat deze keuze per 1 januari komt te vervallen, wordt niet verder ingegaan op de vrije vergoedingen en verstrekkingen. Meer informatie betreffende deze regeling vindt u hier.

Werkkostenregeling 2015: nieuwe regeling

Per 1 januari vervalt de overgangsregeling waarbij de keuze gemaakt kan worden tussen de werkkostenregeling en vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari geldt alleen de werkkostenregeling. Deze is tevens op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen worden hieronder beschreven.

Percentage vrije ruimte omlaag
Het percentage van de vrije ruimte wordt per 1 januari 2015 verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Vanaf 1 januari mag er dus nog maar 1,2% van de totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen worden besteed. Het lijkt er dus op dat er minder te besteden is, maar aangezien er flexibeler wordt omgegaan met de noodzakelijke vergoedingen en verstrekkingen en branche-eigen producten worden vrijgesteld, houdt men in de praktijk juist meer ruimte over.

Het beschikbare budget mag concern breed worden berekend
In de vernieuwde werkkostenregeling is de mogelijkheid opgenomen om één totaal budget vast te stellen voor alle verschillende onderdelen van dezelfde moedermaatschappij. Zo kan er flexibel worden omgegaan met de vergoedingen binnen de units. Voorwaarde hierbij is dat de moedermaatschappij vrijwel volledig eigenaar is van de betrokken onderdelen (>95% belang).

Branche-eigen producten vrijgesteld
Wanneer de werkgever kortingen verstrekte aan zijn werknemers voor producten uit de eigen branche, diende de werkgever deze kortingen mee te nemen binnen het budget van de werkkostenregeling. Dit soort kortingen zijn in de nieuwe regeling vrijgesteld.

Noodzakelijke vergoedingen en verstrekkingen
Wanneer de werknemer voor het uitoefenen van zijn functie gereedschappen, computers of mobiele communicatiemiddelen nodig heeft, mag de werkgever deze verstrekken zonder dat deze worden meegenomen in het budget van de werkkostenregeling. Waar het onderwerp voorheen voor minimaal 90% zakelijk gebruikt diende te worden en de werkplek niet mocht verlaten, is dit in de nieuwe werkkostenregeling soepeler geregeld. Zo mag het gereedschap, de computer of het mobiele communicatiemiddel buiten het WKR-budget worden verstrekt, op het moment dat deze noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie en vervalt tevens het vereiste dat deze op de werkplek dient te blijven.


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing