Wettelijke rente consumenten

Nov
11
2014
Wettelijke rente consumenten

Wat is wettelijke rente (algemene voorwaarden)?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een rekening. Wanneer een klant van u dus te laat zijn rekening betaalt, kunt u bovenop dat bedrag een rente berekenen.

Verschil in wettelijke rente: wie is uw klant?

Uw klanten kunnen bestaan uit particulieren of mede-ondernemers dan wel overheidsorganisaties. Voor elk van deze partijen geldt een ander wettelijk rentepercentage. Voor particulieren ofwel consumenten is dat een lager percentage dan voor ondernemers. Logisch als u de professionaliteit van de partijen in uw achterhoofd houdt. Van een ondernemer mag simpelweg eerder worden verwacht dat de rekening op tijd wordt betaald. Dit artikel gaat uit van de situatie dat uw klant een consument is. De huidige wettelijke rente voor consumenten is momenteel 3%:

Datum van ingang:         Rente percentage:

  • 01-07-2014                        3%
  • 01-01-2014                        3%
  • 01-07-2013                        3%
  • 16-03-2014                        3%
  • 01-01-2013                        3%

Het uitblijven van betaling

Wanneer gaat de wettelijke rente lopen? Ofwel vanaf wanneer mag u die rente gaan berekenen aan uw klant? Gebruikelijk is een betalingstermijn van 14 dagen voor overeenkomsten bij consumenten. Er bestaat echter een regel die voorschrijft dat na uitblijving van betaling na 14 dagen nog één keer een aanmaning moet worden verzonden, zonder daarvoor extra kosten te berekenen. Dit betekent dus automatisch dat de termijn voor consumenten maximaal 2 x 14 dagen, dus 28 dagen wordt.

Wettelijke rente en de algemene voorwaarden

Naast de vaststaande wettelijke rente staat het u in principe vrij om een contractuele rente vast te leggen. Die kan hoger of lager liggen dan de wettelijke rente. Deze staat dan in uw algemene voorwaarden of contract/overeenkomst. Wanneer de contractuele rente lager ligt wordt deze vervangen door de wettelijke rente. Maar wat als die hoger ligt?

Belangrijke hierbij is die van het ‘onredelijke beding’. Deze regel vloeit voort uit het Europese recht, het gaat hier om het geval van een niet-handelstransactie. Wanneer de contractuele rente hoger ligt dan de wettelijke rente kan hij als onredelijk beding worden aanvaard. Zo werd onlangs, 13 september 2013, bepaald door het hoogste rechtsorgaan in ons land: de Hoge Raad. In een dergelijk geval kan het beding door de rechter volledig worden geschrapt en staat u met lege handen, er wordt dan dus geen rente berekend.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Stel u zet in uw algemene voorwaarden dat het contractuele rentepercentage 4% per maand is. Het factuurbedrag bedroeg € 1000,- en de consument betaalt pas na 2 maanden. Hij is dus €1000 x 1,04^2= €1.081,60 verschuldigd. Op basis van het normale wettelijke rentetarief komen we op een ander bedrag uit. 62/365 x (3% van €1000) = € 1005,10. Het is duidelijk dat de klant een veel hoger bedrag is verschuldigd bij het hanteren van een contractuele rente van 4% per maand dan van de wettelijke 3 % per jaar. Vandaar dat een dergelijke beding al snel als onredelijk wordt beschouwd.

Conclusie

Het doel van de wettelijke rente is om degene die geld aan u verschuldigd is, de schuldenaar, te beboeten als hij niet op tijd betaalt. Er dient hierbij scherp in de gaten te worden gehouden dat er verschillende regels gelden voor verschillende soorten klanten. Het advies is om rentepercentages, die bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden staan, niet te laten afwijken van het wettelijke rentepercentage. Een goede klantenrelatie moet voorop staan bij het sluiten van overeenkomsten. Schuldeisers moeten zich niet méér willen verrijken met rente dan de wetgever is geregeld. Dit ligt voor een deel in lijn met eerder genoemde rechtspraak, daarbij keurt de Hoge Raad ook een beding met een hoog rentepercentage af.


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing