Wijzigingen regels pensioen per 1 januari 2015

Nov
17
2014
Wijzigingen regels pensioen per 1 januari 2015

De veranderingen betreffende het pensioen in een notendop

Als gevolg van de aanpassingen van het zogenaamde “Witteveen-kader”, wijzigen per 1 januari 2015 de regels omtrent het pensioen. De veranderingen worden hieronder beschreven.

Verlaging pensioenopbouw

Wanneer u deelneemt aan pensioenopbouw via uw werkgever, wordt de jaarlijkse opbouw van dit pensioen beperkt. De gevolgen van de beperkingen zijn het grootst voor jonge werknemers en werknemers met een salaris boven de 100.000 euro.

Periode opbouw pensioen verlengd

De overheid gaat er vanaf 01-01-2015 vanuit dat u uw pensioen in 40 jaar opbouwt. Daarnaast verandert de uitleg van het begrip “voldoende pensioen” van 70% van het laatstverdiende brutoloon naar 75% van het gemiddelde brutoloon over de gehele loopbaan.

Jaarruimteberekening wordt aangepast

De jaarruimte is het maximale bedrag dat u in een jaar als inleg op een lijfrente van de belasting mag aftrekken vanwege een tekort aan pensioenopbouw in het voorgaande kalenderjaar. De formule voor berekening van de jaarruimte wordt aangepast. Hierdoor kan de jaarruimte veranderen. U kunt uw jaarruimte voor 2015 berekenen op basis van de cijfers uit uw Uniform Pensioenoverzicht over 2014. Dit overzicht ontvangt u medio 2015 van uw pensioenfonds.

Verlaging van de toevoeging aan oudedagsreserve

Als ondernemer mag u onder specifieke voorwaarden een oudedagsreserve opbouwen. Dit wordt gedaan door een bepaald bedrag ten laste van de winst te brengen en toe te voegen aan de oudedagsreserve. Het maximale bedrag dat vanuit de winst aan het reserve kan worden toegevoegd is verlaagd van 9.542 naar 8.640 euro per jaar. Het maximale percentage van de winst dat gereserveerd kan worden is ook verlaagd van 10,9% naar 9,8%.

Nieuwe spaarmogelijkheid voor hogere inkomens

Wanneer het bruto-inkomen boven de 100.000 euro uitkomt, is het niet meer mogelijk om fiscaal-voordelig te sparen. Wel bestaat er de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan de nettolijfrente of een nettopensioen. Deze mogelijkheid heeft de volgende fiscale gevolgen:

–          Er wordt gespaard uit het nettoloon. Dit betekent dat de inleg niet fiscaal aftrekbaar is.

–          Het opgebouwde vermogen is vrijgesteld in box 3.

–          De uitkeringen worden niet belast in box 1.

Welke instelling(en) deze mogelijkheden gaan aanbieden, is momenteel nog niet bekend.

 


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing