ZZP`ers in problemen door omzetting Bbz-uitkering in ‘bijstand om niet’

Jul
9
2013
ZZP`ers in problemen door omzetting Bbz-uitkering in ‘bijstand om niet’

Inkomsten van zelfstandigen, waaronder zzp’ers, hebben veelal een wisselend karakter. De uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt dan ook in eerste instantie als een lening verstrekt en op jaarbasis verrekend. Na afloop van het jaar waarin de lening is verstrekt wordt op basis van de jaarrekening de uitkering definitief vastgesteld. Dat betekent dat een algemene bijstandsuitkering op grond van het Bbz die in 2012 in eerste instantie als lening is verstrekt in 2013 definitief wordt vastgesteld. De Minister van Economische Zaken heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven hoe de gevolgen van een omzetting van een Bbz-uitkering in een `bijstand om niet’ kunnen worden verzacht.

Nadeel zzp`er

De vaststelling van de algemene bijstandsuitkering kan leiden tot omzetting in een bedrag om niet, dan wel in een terugvordering van de verleende bijstand. Zolang de bijstand wordt verleend in de vorm van een lening blijft de verstrekking zonder fiscale gevolgen. Het tijdstip van definitieve vaststelling van een uitkering op grond van de Bbz is bepalend voor de fiscale gevolgen. In algemene zin heeft deze afwikkeling tot gevolg dat iemand in het jaar van omzetting fiscaal meer inkomen kan hebben genoten, met de nodige gevolgen voor het recht op toeslagen. Het achteraf moeten terugbetalen van toeslagen levert vaak betalingsproblemen op voor betrokkenen.

Oplossing

Volgens Minister Kamp van Economische Zaken is het dan ook verstandig om in het geval er een dergelijke lening wordt gegeven om de inkomensschatting voor toeslagen in het daarop volgende jaar bij te stellen door het inkomen volledigheidshalve alvast op te hogen met het bedrag van de lening. Dat voorkomt dat later alles ineens moet worden terugbetaald. De Staatssecretaris van Financiën zal mogelijkheden onderzoeken om de effecten te matigen dan wel weg te nemen.

(Bron)


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing