Privacyverklaring

Privacyverklaring Krosse Advies B.V.

Krosse Advies B.V., kantoorhoudende te Tilburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17237002.

Contactgegevens:

Krosse Advies B.V.

Van Doorenstraat 18

5038 VK Tilburg

T: 013 535 05 77

E: info@krosseadvies.nl

W: https://www.krosseadministratie.nl

Persoonsgegevens die Krosse Advies B.V. kan verwerken

De verschillende diensten van Krosse Advies B.V. verlangen de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Onderstaand overzicht geeft aan welke persoonsgegevens wij voor welke diensten verwerken.

Administratie

 • NAW;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (mail, telefoon, etc.);
 • BSN/RSIN;
 • Bankrekeningnummer;
 • Persoonsgegevens te herleiden uit de verwerking van de bankafschriften;
 • Persoonsgegevens te herleiden uit de verwerking van in- en verkoopfacturen;
 • DigiD gegevens (slechts bij machtiging van klant);

 Salarisadministratie (werknemers)

 • NAW;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (mail, telefoon, etc.);
 • BSN/RSIN;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens identiteitsbewijs (kopie paspoort/identiteitskaart);

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

Krosse Advies B.V. heeft meerdere grondslagen waarop het de verwerking van persoonsgegevens verantwoord. De grondslagen betreffen:

 • U verstrekt aan ons een opdracht waarbij de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is;
 • U verstrekt aan ons een opdracht waarbij de verwerking van persoonsgegevens bij wet verplicht is;
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de afhandeling van betalingen;

De persoonsgegevens die worden verwerkt bij Krosse Advies B.V. komen grotendeels tot stand door de overeenkomst met de klant. Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen de diensten niet correct worden geleverd. Dit kan leiden tot incorrecte aangifte richting de belastingdienst, met als gevolg correcties/boetes.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die Krosse Advies B.V. verwerkt hebben als doel een correcte administratie voor de klant. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is gelijk aan de wettelijke bewaartermijn (fiscale bewaarplicht) voor administraties, zijnde 7 jaar. Na 7 jaar bieden wij de administratieve (persoons)gegevens die wij voor de klant in opslag hebben, aan bij de klant en/of vernietigen wij de gegevens.

Rechten

Voor de hieronder genoemde rechten van de betrokkenen geldt dat deze kunnen worden aangekaart bij Krosse Advies B.V. via:

T: 013 535 05 77

E: info@krosseadvies.nl

Recht van inzage: Betrokkenen hebben het recht op inzage van de persoonsgegevens die Krosse Advies B.V. verwerkt. Hiervoor kunnen zij contact opnemen via:

Op aanvraag zal Krosse Advies B.V. een overzicht bieden van de persoonsgegevens die voor betrokken verwerkt worden.

Recht van rectificatie: Betrokkenen kunnen een rectificatie aanvragen bij Krosse Advies B.V. op de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht van vergetelheid: Krosse Advies B.V. is verplicht om de persoonsgegevens te verwijderen zodra deze niet meer verwerkt hoeven te worden. Dit kan het geval zijn wanneer:

 • Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De betrokkene zijn toestemming intrekt;
 • Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

Op bovenstaande kan geen aanspraak worden gemaakt wanneer Krosse Advies B.V. op andere rechtsgronden (fiscale bewaarplicht) de gegevens moet bewaren.

Klacht

Mocht betrokkenen een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Krosse Advies B.V., dan kan deze terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over het indienen van een klacht worden betrokkenen verwezen naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Bij het leveren van haar diensten, maakt Krosse Advies B.V.  gebruik van de diensten van externe partijen (subverwerkers) voor de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen. De lijst van subverwerkers kunt u vinden op deze pagina.

Toestemming

Mochten de betrokkenen toestemming hebben verleend aan Krosse Advies B.V. tot de verwerking van persoonsgegevens, dan kunnen zij deze toestemming ook weer intrekken. Hierbij wordt wel gekeken naar de wettelijke verplichting tot de verwerking van de persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing